Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken, gebruiker sesies te regelen en zoekmachine vriendelijke slugs te kunnen wijzigen. Door de site verder te bezoeken, gaat u akkoord met dit gebruik. Lees meer Sluiten
Winkelmand
0 artikel(en) € 0,00 incl.
Leveringsvoorwaarden
1. Toepasselijkheid
 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door COINCHIQ, gedane aanbiedingen/offertes, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.
 2. Afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomsten waarop de afwijkingen betrekking hebben.

2. Aanbiedingen/offertes
 1. Alle aanbiedingen/offertes van COINCHIQ zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen/offertes kunnen door COINCHIQ tevens binnen drie werkdagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
 2. Aanbiedingen/offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard; COINCHIQ heeft niettemin het recht een mondelinge aanvaarding te accepteren als zou deze schriftelijk zijn gedaan.
 3. Bij aanbiedingen/offertes van speciaal voor Afnemer te vervaardigen artikelen, behoudt COINCHIQ zich het recht voor om bij levering de door Afnemer bestelde aantallen, met een maximale marge van 10% te verhogen of te verlagen en dit tevens direct door te berekenen, indien dit om commercieel- technische redenen noodzakelijk is.

3. Prijs
 1. Alle door COINCHIQ gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding/offerte bekende prijsbepalende factoren.
 2. COINCHIQ is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daar aanleiding toe geeft.
 3. Verzendkosten voor bestelllingen via onze webshop zijn afhankelijk van uw woon- en verblijfplaats. Het systeem berekent automatisch de verzendkosten van uw bestelling.
 4. Bij telefonische of mondelijke bestellingen worden (eventueel na overleg) de bij Bpost geldende tarieven in rekening gebracht.
 5. Verzendkosten voor verkopen via E-Bay gelden de voor het betreffende object genoemde verzendkosten. De hierboven in punt 3 vermelde verzendkosten zijn alleen van toepassing op de verzendkosten van aankopen via onze webshop op www.coinchiq.be.

4. Betaling
 1. COINCHIQ is te allen tijde gerechtigd van Afnemer zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen. 
 2. Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door COINCHIQ afzonderlijk worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is met betreffende Afnemer. Alle goederen worden pas geleverd nadat het door de afnemer te betalen bedrag op onze rekening is bijgeschreven, of netto contant is voldaan. 
 3. COINCHIQ is steeds gerechtigd de kosten van overeengekomen meerwerk als bedoeld in artikel 2 van deze leveringsvoorwaarden te berekenen en daarvoor facturen uit te brengen. 
 4. De betalingsconditie bedraagt netto à contant binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien echter ‘maandfacturering’ overeen wordt gekomen, geldt als betalingconditie netto à contant binnen acht dagen. Onder ‘maandfacturering’ wordt verstaan dat de afnemer gedurende een kalendermaand zaken van COINCHIQ kan afnemen, waarbij COINCHIQ telkens aan het einde van de kalendermaand factureert. 
 5. Indien Afnemer niet binnen deze termijn betaalt, heeft COINCHIQ, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, het recht Afnemer over het gehele verschuldigde bedrag de Belgische wettelijke rente vanaf de vervaldag in rekening te brengen onverminderd de aan COINCHIQ verder toekomende rechten. 
 6. Alle gerechtelijke kosten, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, die door COINCHIQ worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van Afnemer te bewerkstelligen, komen ten laste van Afnemer. Wanneer het incasso in handen wordt gegeven van een advocaat, zullen de kosten worden berekend volgens de alsdan geldende declaratietarieven van advocaten, welke door de Algemene Raad van de Orde van Advocaten worden vastgesteld en gepubliceerd. 
 7. Alle betalingen moeten geschieden op een door COINCHIQ aan te wijzen bank- of Postbankrekeningnummer in België. 
 8. Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
 9. Verrekening door Afnemer is niet toegestaan, tenzij COINCHIQ de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk schriftelijk heeft erkend.

5. Levering
 1. Als plaats van levering geldt in alle gevallen, behoudens andersluidende schriftelijke regeling, de feitelijke vestigingsplaats van Afnemer c.q. diens vestiging waarmee werd gecontracteerd.
 2. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen/offertes, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch zij zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.
 3. Levering geschiedt binnen 7 dagen na ontvangst van betaling.

6. Garantie Afnemer
 1. Afnemer verplicht zich COINCHIQ in staat te stellen de aflevering te kunnen verrichten.
 2. Afnemer staat er voor eigen rekening en risico voor in dat de bestelde zaken c.q. diensten worden afgenomen.

7. Zichtzendingen
 1. Niet van toepassing

8. Risico-overgang
 1. Ongeacht hetgeen tussen COINCHIQ en Afnemer omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven de zaken voor risico van COINCHIQ, tot op het tijdstip dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van Afnemer of van de door Afnemer ingeschakelde derde(n) zijn overgegaan door ondertekening van vrachtbrieven, aftekenlijsten en/of paklijsten.
 2. Zodra de zaken conform het onder lid 1 bepaalde in de feitelijke beschikkingsmacht van Afnemer of de door Afnemer ingeschakelde derde(n) is overgegaan, is Afnemer verplicht deze zaken afdoende te verzekeren tegen diefstal, beschadiging, tenietgaan e.d..

9. Eigendomsvoorbehoud
 1. De eigendom van de door COINCHIQ aan Afnemer afgeleverde zaken gaat pas op Afnemer over als deze alles heeft voldaan hetgeen COINCHIQ uit hoofde van alle verkoopovereenkomsten met Afnemer en in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of krijgen.
 2. Afnemer is, niettegenstaande het bepaalde in lid 1, bevoegde de zaken die hij van COINCHIQ heeft ontvangen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken. 
 3. Afnemer is nimmer bevoegd onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op enige wijze te bezwaren en/of in (ver)bruikleen en/of uit handen te geven.

10. Reclames
 1. Afnemer dient te onderzoeken of de geleverde zaken c.q. verrichte diensten aan de overeenkomst beantwoorden.
 2. Afnemer kan er geen beroep op doen dat de geleverde zaken c.q. verrichte diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat of COINCHIQ niet binnen de hierna genoemde termijn schriftelijk in kennis heeft gesteld. 
 3. Zichtbare gebreken dienen binnen drie werkdagen na de aflevering c.q. het verrichten van de betreffende diensten schriftelijk aan COINCHIQ te worden gemeld. 
 4. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk nadat Afnemer ze heeft ontdekt, doch uiterlijk drie maanden na levering c.q. dienst schriftelijk te worden gemeld. 
 5. Gereclameerde zaken mogen alleen worden teruggezonden met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van COINCHIQ en dienen te zijn voorzien van de originele verpakking en retourbon. Retourzending dient in alle gevallen franco te geschieden. COINCHIQ behoudt zich het recht voor te verlangen dat bedoelde zaken naar een door haar opgegeven adres worden gezonden. 
 6. Met betrekking tot ‘Buiten collectie'-zaken als bedoeld in artikel 7 lid 3 zal COINCHIQ voormelde toestemming uitsluiten verlenen indien die ‘Buiten collectie’-zaken beschadigd of anderszins ondeugdelijk dan wel niet bruikbaar zijn. 
 7. In geval naar het oordeel van COINCHIQ gegronde en naar behoren ingediende klachten is COINCHIQ, zulks naar haar keuze, rekeninghoudend met de belangen van Afnemer en de aard van de klacht, verplicht tot ofwel:
  - vervanging/ omruiling van de geleverde zaken c.q. verrichte diensten, ofwel;
  - verlening van een prijskorting. 
 8. Het recht van reclame vervalt indien het afgeleverde zich niet meer in de staat bevindt als waarin het werd afgeleverd. 
 9. Reclames over facturen dienen binnen acht werkdagen na de datum van verzending der facturen schriftelijk te worden ingediend.
 10. Kavels en Partijen zijn uitgesloten van de mogelijkheid tot reclameren.

11. Aansprakelijkheid
 1. De aansprakelijkheid van COINCHIQ tegenover Afnemer voor directe schade in geval van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren is beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende zaken c.q. diensten, zulks evenwel tot een maximaal bedrag van € 25.000,- 
 2. De in lid 1 genoemde beperking geldt eveneens indien COINCHIQ door Afnemer uit anderen hoofde dan de tussen hen gesloten overeenkomst aansprakelijk wordt gesteld voor directe schade. 
 3. In geval van directe schade, hoe dan ook ontstaan en van welke aard dan ook, is COINCHIQ nimmer aansprakelijk. 
 4. De beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld van bestuurders en leidinggevende ondergeschikten van COINCHIQ.
 5. COINCHIQ is nimmer aansprakelijk ter zake van de door Afnemer aan COINCHIQ in verband met de overeenkomst ter beschikking gestelde materialen. Afnemer verplicht zich ter zake van de materialen een afdoende verzekering af te sluiten.

12. Vrijwaring
 1. Afnemer vrijwaart COINCHIQ, voor zover de wet dit toelaat, ter zake aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/ of samenhangt met de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of de schade door COINCHIQ of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af-)geleverde zaken c.q. diensten is veroorzaakt of toegebracht. 
 2. Evenzo vrijwaart Afnemer COINCHIQ, voor zover de wet dit toelaat, ter zake van de aansprakelijkheid jegens derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden, ontstaan ten gevolge van de aan COINCHIQ door Afnemer krachtens de overeenkomst gegeven opdracht. 
 3. Afnemer draagt zorg voor een adequate verzekering ter zake de hierboven in lid 1 en 2 bedoelde risico’s. 
 4. Afnemer is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

13. Overmacht
 1. Indien nakoming zijdens COINCHIQ of afname zijdens Afnemer door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd, is ieder der partijen- onder uitsluiting van verdere rechten- bevoegde de overeenkomst te ontbinden volgens de wet. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan dan wel is gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rato afgerekend. 
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
  - de omstandigheid dat COINCHIQ een prestatie (waaronder een prestatie van Afnemer) die van belang is in
    verband met de door haar af te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet   behoorlijk krijgt geleverd;
  - stakingen;
  - storingen in het verkeer;
  - overheidsmaatregelen die COINCHIQ verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;
  - relletjes, oproer en oorlog;
  - extreme weersomstandigheden;
  - brand;
  - in-, uit- en/ of doorvoerverboden.

14. Onvoorziene omstandigheden
 1. Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden die van zodanig aard zijn da Afnemer naar redelijkheid en billijkheid nakoming van COINCHIQ niet mag verwachten, kan de rechter op verlangen van één der partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

15. Retentierecht
 1. COINCHIQ is bevoegd alle zaken die COINCHIQ van Afnemer onder zich heeft, onder zich te houden totdat Afnemer aan al zijn verplichtingen jegens COINCHIQ, waarmede de betreffende direct of voldoende samenhang hebben, heeft voldaan. Raken zaken die onder dit recht vallen buiten de macht van COINCHIQ, dan is COINCHIQ gerechtigd deze zaken op te eisen, als ware zij zelf eigenaar.

16. Ontbinding
 1. Mocht één der partijen zijn verplichtingen jegens de ander niet nakomen, hetzij surséance van betaling aanvragen, hetzij geraken in staat van faillissement, dan heeft de andere partij het recht om, zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de partijen gesloten overeenkomst schriftelijk ontbonden te verklaren, dan wel de nakoming van de verplichting op te schorten, onverminderd andere hem toekomende wettelijke rechten.

17. Industriële en intellectuele eigendom
 1. Indien niettemin door COINCHIQ moet worden erkend of door een Belgische rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld, dat enige door COINCHIQ geleverde zaak wel inbreuk maakt op rechten van derden als hier bedoeld, zal COINCHIQ naar haar keuze na overleg met Afnemer de betrokken zaak vervangen door een zaak die geen inbreuk maakt op het betrokken recht of een licentierecht ter zake verwerven, dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Afnemer verliest evenwel het recht op de onder lid 2 aangeduide prestaties, indien hij COINCHIQ niet als zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor bedoeld in dit artikel heeft ingelicht, als gevolg waarvan COINCHIQ ook niet in staat is geweest haar rechten ter zake naar behoren te verdedigen.

18. Overdracht
 1. Het is Afnemer niet toegestaan zonder daartoe schriftelijk toestemming van COINCHIQ te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden over te dragen.

19. Wijzigingen/aanvullingen
 1. Wijzigingen in deze Leveringsvoorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk overeen zijn gekomen. 
 2. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen in deze Leveringsvoorwaarden zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven. 
 3. Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen, teneinde een vervangende geldige regeling te treffen, in dier voege dat de strekking van de overeenkomst behouden blijft.

20. Geschillen
 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen COINCHIQ en Afnemer mochten bestaan naar aanleiding van een door COINCHIQ met Afnemer gesloten overeenkomst of nadere overeenkomst, zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om een beslissing van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, worden onderworpen aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van COINCHIQ. 
 2. Voor vorderingen van COINCHIQ is evenwel ook de Kantonrechter van de vestigingsplaats of het arrondissement van Afnemer bevoegd. 
 3. Indien één der partijen een geschil aanwezig acht en dit aanhangig wil maken, dan zal hij zulks aan de andere partij schriftelijk met een omschrijving van het geschil moeten kenbaar maken.

21. Toepasselijk recht
 1. Op de door COINCHIQ met toepassing van deze Leveringsvoorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Belgisch recht van toepassing.
 
Bedrijfsgegevens
COINCHIQ
Rijksweg 525
3630 Maasmechelen
België
     
T:   +32 (0)89 - 46 09 30
F:   +32 (0)89 - 46 09 31
     
E:   info@coinchiQ.be
I:   www.coinchiQ.be
 
Winkel & Kantoor
 
COINCHIQ

De medewerkers van COINCHIQ in Maasmechelen hebben ruim 30 jaar ervaring op het gebied van munten, postzegels en bankbiljetten. U kunt bij ons in de winkel ook terecht voor al uw benodigdheden!

Heeft u vragen of wilt u uw munten verkopen, postzegels verkopen of bankbiljetten verkopen, neemt u dan gerust contact met ons op voor een gratis taxatie.


Munthandel en Postzegelhandel COINCHIQ in Maasmechelen.
Tel: +32 (0)89 - 46 09 30.

Bankcontact Ideal Mastercard Visa Sofort American Express ING PayPal